Thông tư 43/2015/TT-BTNMT Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

THÔNG TƯ 43/2015/TT-BTNMT VỀ BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG, BỘ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính ...

Chuyên mục cung cấp các tài liệu môi trường của Công ty Môi trường Hòa Bình Xanh