LƯU Ý 08 ĐIỀU SAU NẾU KHÔNG MUỐN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA BẠN BỊ XỬ PHẠT

LƯU Ý 08 ĐIỀU SAU NẾU KHÔNG MUỐN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA BẠN BỊ XỬ PHẠT

Nước thải là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh kế của con người. Do đó, việc xử lý nước thải là một nhiệm vụ cấp thiết và bắt buộc đối với các hộ gia đình, doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức có sinh hoạt và sản xuất ra nước thải. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ các quy định về xử lý nước thải, dẫn đến vi phạm và bị xử phạt hành chính. Để tránh những rủi ro không đáng có, bạn cần lưu ý 08 điều sau đây nếu không muốn hệ thống xử lý nước thải của bạn bị xử phạt.

1. Tuân thủ các nguyên tắc chung về xử lý nước thải

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các nguyên tắc chung về xử lý nước thải bao gồm:

 • Nước thải phải được xử lý đến mức đạt tiêu chuẩn chất lượng nước thải trước khi xả vào môi trường.
 • Nước thải phải được xử lý tại nguồn, tận dụng tối đa khả năng tái sử dụng, tái chế và phục hồi năng lượng.
 • Nước thải phải được xử lý theo nguyên tắc phân cấp, kết hợp các phương pháp xử lý sinh học, hóa học, vật lý và các công nghệ tiên tiến.
 • Nước thải phải được xử lý theo nguyên tắc phòng ngừa, giảm thiểu và kiểm soát nguồn gốc ô nhiễm.
 • Nước thải phải được xử lý theo nguyên tắc phối hợp, liên kết và hợp tác giữa các bên liên quan.
Tuân thủ các nguyên tắc chung về xử lý nước thải
Tuân thủ các nguyên tắc chung về xử lý nước thải

2. Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật về nước thải

Tiêu chuẩn kỹ thuật về nước thải là các quy định về các thông số môi trường, giới hạn chất lượng nước thải, phương pháp đo lường, kiểm tra, giám sát và báo cáo chất lượng nước thải. Các chuẩn kỹ thuật về nước thải được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Bạn cần tuân thủ các chuẩn kỹ thuật về nước thải phù hợp với loại nước thải, ngành nghề, khu vực và mục đích xả nước thải của bạn. Bạn cũng cần lựa chọn và sử dụng các thiết bị, công nghệ và quy trình xử lý nước thải đảm bảo đạt chuẩn kỹ thuật về nước thải.

3. Tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng nước thải sau xử lý

Nước thải sau xử lý là nước thải đã qua các quy trình xử lý và đạt tiêu chuẩn chất lượng nước thải. Nước thải sau xử lý có thể được tái sử dụng, tái chế hoặc xả vào môi trường tùy theo mục đích và điều kiện cụ thể. Bạn cần tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng nước thải sau xử lý như sau:

 • Nước thải sau xử lý phải được lưu trữ, vận chuyển và sử dụng đảm bảo an toàn, không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
 • Nước thải sau xử lý phải được sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả, ưu tiên cho các mục đích có giá trị kinh tế, xã hội và môi trường cao.
 • Nước thải sau xử lý phải được xả vào môi trường theo đúng vị trí, thời gian, lưu lượng và phương thức được cấp phép.
 • Nước thải sau xử lý phải được giám sát, kiểm tra và báo cáo chất lượng theo quy định.

4. Tuân thủ các quy định về xác định hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải

Xác định hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải là việc đo lường, phân tích và đánh giá các thông số môi trường của nước thải. Việc xác định hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải giúp bạn kiểm soát chất lượng nước thải, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nước thải.

Tuân thủ các quy định về xác định hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải
Tuân thủ các quy định về xác định hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải

Bạn cần tuân thủ các quy định về xác định hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải như sau:

 • Xác định hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải theo các phương pháp đo lường, kiểm tra được quy định trong các chuẩn kỹ thuật về nước thải hoặc các quy định khác của pháp luật.
 • Xác định hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải theo các tần suất, thời điểm, địa điểm và quy mô được quy định hoặc cấp phép.
 • Xác định hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải bởi các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, uy tín và được công nhận hoặc cấp phép theo quy định của pháp luật.
 • Lưu giữ, cập nhật và cung cấp các kết quả xác định hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải cho cơ quan quản lý môi trường và các bên liên quan theo quy định.

5. Tuân thủ các quy định về phí và lệ phí xử lý nước thải

Phí và lệ phí xử lý nước thải là các khoản thu của nhà nước đối với các hộ gia đình, doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức có sinh hoạt và sản xuất ra nước thải. Phí và lệ phí xử lý nước thải được quy định bởi các văn bản pháp luật về thuế, phí và lệ phí.

Bạn cần tuân thủ các quy định về phí và lệ phí xử lý nước thải như sau:

 • Nộp phí và lệ phí xử lý nước thải theo đúng mức, đối tượng, thời hạn, cơ quan thu và cách thức nộp được quy định.
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin, số liệu, hồ sơ liên quan đến việc nộp phí và lệ phí xử lý nước thải cho cơ quan thu.
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến việc nộp phí và lệ phí xử lý nước thải theo quy định của pháp luật.

6. Tuân thủ các quy định về cấp phép xả nước thải vào môi trường

Cấp phép xả nước thải vào môi trường là việc cấp giấy phép cho các hộ gia đình, doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức có nhu cầu xả nước thải vào môi trường. Cấp phép xả nước thải vào môi trường nhằm quản lý, kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước thải gây ra.

Tuân thủ các quy định về cấp phép xả nước thải vào môi trường
Tuân thủ các quy định về cấp phép xả nước thải vào môi trường

Bạn cần tuân thủ các quy định về cấp phép xả nước thải vào môi trường như sau:

 • Có giấy phép xả nước thải vào môi trường trước khi xả nước thải vào môi trường, trừ trường hợp được miễn cấp phép theo quy định của pháp luật.
 • Xin cấp phép xả nước thải vào môi trường theo đúng thủ tục, hồ sơ, thời hạn và cơ quan cấp phép được quy định.
 • Thực hiện đúng các điều kiện, nội dung và hạn sử dụng của giấy phép xả nước thải vào môi trường.
 • Cập nhật, gia hạn, điều chỉnh hoặc thu hồi giấy phép xả nước thải vào môi trường khi có sự thay đổi về nhu cầu, điều kiện hoặc quy định của pháp luật.

7. Tuân thủ các quy định về báo cáo, công bố và thông tin về xử lý nước thải

Báo cáo, công bố và thông tin về xử lý nước thải là việc cung cấp, trao đổi và phổ biến các thông tin, số liệu, kết quả liên quan đến việc xử lý nước thải. Báo cáo, công bố và thông tin về xử lý nước thải nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của các bên liên quan trong việc bảo vệ môi trường. Bạn cần tuân thủ các quy định về báo cáo, công bố và thông tin về xử lý nước thải như sau:

 • Báo cáo, công bố và cung cấp các thông tin, số liệu, kết quả về xử lý nước thải cho cơ quan quản lý môi trường và các bên liên quan theo quy định.
 • Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, minh bạch và kịp thời của các thông tin, số liệu, kết quả về xử lý nước thải.
 • Thực hiện các biện pháp bảo mật, bảo vệ và xử lý các thông tin, số liệu, kết quả về xử lý nước thải theo quy định của pháp luật.

8. Tuân thủ các quy định về giám sát, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về xử lý nước thải

Giám sát, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về xử lý nước thải là việc theo dõi, đánh giá, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm các quy định về xử lý nước thải. Giám sát, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về xử lý nước thải nhằm đảm bảo việc xử lý nước thải được thực hiện đúng quy định, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hậu quả do vi phạm gây ra. 

Bạn cần tuân thủ các quy định về giám sát, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về xử lý nước thải như sau:

 • Chấp hành các quy định về giám sát, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về xử lý nước thải của cơ quan quản lý môi trường và các cơ quan có thẩm quyền khác.
 • Hợp tác, hỗ trợ và cung cấp các thông tin, hồ sơ, chứng cứ liên quan đến việc giám sát, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về xử lý nước thải khi được yêu cầu.
 • Chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại do vi phạm các quy định về xử lý nước thải gây ra theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ xử lý nước thải – Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Hoà Bình Xanh

Bạn đang muốn lựa chọn công nghệ xử lý nước thải? bạn đang muốn tìm kiếm một nhà thầu chuyên nghiệp và uy tín? Đừng lo ngại, Hòa Bình Xanh sẽ giúp bạn tận tình với những dịch vụ chuyên nghiệp.

Quý doanh nghiệp hãy liên hệ tới Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh, Công ty chúng tôi với đội ngũ thạc sĩ, kỹ sư giàu kinh nghiệm đã đầu tư nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng các công nghệ xử lý và tìm các phương án xử lý chất lượng tốt nhất, chi phí hợp lý và thời gian nhanh nhất.

 • Với phương châm: “Uy tín, chất lượng là hàng đầu” Hòa Bình Xanh mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu cần thiết của quý khách.
 • Quý khách hàng có công trình, dự án cần tư vấn, hãy gọi ngay qua Hotline 0943. 466. 579 để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất và tận tình nhất.

Hoa Binh Xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *